New arrivals on 2013-14

New Arrivals on 21st January 2013

1.     Outlines of Indian Legal History by M.P.  Jain

2.     Prachin Bharatme kar avam dand vidhan by Nagendra Prashad

3.     Laws Relating to the welfare & protection of women & children by Ashwin Karia

4.     Banking sevao, grahak suraksha dharo ane banking lokpal yojana by Ashwin Karia.

5.     Avakvero (Sev kar tatha mulya vardhit kar sahit) by P.M. Joshi

6.     Diwani Karyavahi no Kaydo by A.N.Karia

7.     Kautumbik Kaydao-2 by A.N.Karia

8.     Indian Evidence Act by Noshirvan H. Jhabvala

9.     Legal History of India by Kautilya

10. Bhagvad Gomandal:Sabdarachananjali by Bhagvatsinhji

11. Kort kesma vilamb Shamate? By A.K. Lalani

12. Dampaya Jivan, Chhuta Chheda ane Adalat by A.K. Lalani

13. Baudhik Sampatino Kaydo by A.N.Karia, C.R. Davda

14. Vishwa Prashiddh Vyakti Kosh Compiled by Mulsankar Bhatt.

15. Bharatiya Bandharan by A.N.Karia

16. Bharatiya Kararno Kaydo-1 by Noshirvan H. Jhabvala

17. Banking Kaydao by A.N.Karia

18. Human Rights by Ashwin Karia

19. Concise Law Dictionary compiled by A.N.Karia

20. Mansik Arogya Dharo,1987 by A.N.Karia and Pravin Patel

21. Sayarth Prakash by Maharshi Dayanand  Sarshwati

22. AIR Manual:Unrepealed Central Acts(Civil and Criminal)Vol.20

23. AIR Manual:Unrepealed Central Acts(Civil and Criminal)Vol.21

24. AIR Ready Reckoner-2010 by Editor V.R.Manohar.

25. Balakono Nishulk ane farjiyat shikshan Daro,2009 by Ashwin N.Karia

26. Prathmik Shikshanno Adhikar by Krishnapal Malik, Jyoti Sadhu